នេះគឺជាលទ្ធផលពីការធ្វើសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារអធិការកិច្ចប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ កន្លងមកនេះ។ ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ស្ថិតិសរុបមាន២២០ សាលាចំណេះទូទៅខ្មែរឯកជនផ្នែកបឋមសិក្សា តែក្នុងនោះមានតែសាលាបឋមសិក្សាឯកជនចំនួន៧៦ទេ ដែល ទទួលបាន លិខិតសរសើរ ពីមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ។
We are happy to share one piece of good news. Today (August 12th, 2016), M-TEL International school was awarded a Certificate of Commendation from the Ministry of Education, Youth and Sports of Cambodia for Good Management, Clean and Safe Environment and Excellent Teaching for all staff and students for the school year 2015-2016. This is the result of the annual inspection by the MOEYS. Out of 220 private elementary schools in Phnom Penh, 76 schools were awarded the Certificate of Commendation.

20160812165620172_0001 0

Parents TestimonialsParents Testimonials

Several parents have had very positive things to say about M-TEL International School after having their children enrolled here. Here is one of them from a proud mom whom her […]

Canada Day

Happy Birthday Canada! July 1st is Canada Day. It is a national holiday in Canada and people usually celebrate it with family picnics, barbecues, and fireworks. A long time ago, […]

Summer Learning vs Summer Loss

Dear Parents/Guardians, Did you know that based on research, 84% of teachers say student forget or lose some skills, knowledge, or grade level equivalency during the summer month when they […]