ផ្នែកអនាម័យ Cleaners

តូនាទីៈ អ្នកអនាម័យ
ប្រភេទការងារៈ ពេញម៉ោង
ទីតាំងៈ ក្រុងភ្នំពេញ

  ទំនួលខុសត្រូវៈ

   • សម្អាតសាលាឲ្យស្អាតជាប្រចាំ
   • លាង ជូតសម្អាត បន្ទប់រៀន បង្គន់ និងកន្លែងក្មេងលេងជាដើម
   • ប្រមូលសម្រាមចេញពីក្នុងបន្ទប់រៀនជាប្រចាំ
   • សម្អាតក្តារខៀន
   • បំពេញកិច្ចការផ្សេងៗទៀតដែលគណៈគ្រប់គ្រងដាក់ឲ្យបំពេញ

  លក្ខណ្ឌជ្រើសរើសៈ

  • • ភេទស្រី
   • យ៉ាងតិចមានអាយុ២០ឆ្នាំ
   • មានសុជីវធម៌ល្អ និងគោរពពេលវេលា
   • ស្មោះត្រង់ និងយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការងារ
   • មានគំនិតផ្តួចផ្តើមក្នុងការបំពេញកិច្ចការនានា
   • អាចបំពេញកិច្ចការដែលត្រូវបំពេញដោយឲ្យឯករាជ្យ
   • អាចបំពេញកិច្ចការពីថ្ងៃចន្ទ ដល់ថ្ងៃសុក្រ ពីម៉ោង ៦.៣០ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥.១៥ល្ងាច
   និងថ្ងៃសៅរ៏ ពីម៉ោង៧.៣០ព្រឹក ដល់ ម៉ោង៣.៣០រសៀល

  របៀបដាក់ពាក្យៈ

  បេក្ខជនដែលចាប់អារម្មណ៏សូមផ្ញើប្រវត្តិរូបសង្ខេប (CV) និង Cover Letter ទៅកាន់អាសយដ្ឋានjobs@mtel-kh.com ឬ ប្រគល់ជូនអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានរៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ។
  ទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងៈ 023 216 597/ 012 66 77 39 / 086 816 612

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *