នេះគឺជាលទ្ធផលពីការធ្វើសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារអធិការកិច្ចប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ កន្លងមកនេះ។ ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ស្ថិតិសរុបមាន២២០ សាលាចំណេះទូទៅខ្មែរឯកជនផ្នែកបឋមសិក្សា តែក្នុងនោះមានតែសាលាបឋមសិក្សាឯកជនចំនួន៧៦ទេ ដែល ទទួលបាន លិខិតសរសើរ ពីមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ។
We are happy to share one piece of good news. Today (August 12th, 2016), M-TEL International school was awarded a Certificate of Commendation from the Ministry of Education, Youth and Sports of Cambodia for Good Management, Clean and Safe Environment and Excellent Teaching for all staff and students for the school year 2015-2016. This is the result of the annual inspection by the MOEYS. Out of 220 private elementary schools in Phnom Penh, 76 schools were awarded the Certificate of Commendation.

20160812165620172_0001 0

The first day of school

The first day of school for the new preschoolers usually involves some crying…they are still experiencing the anxiety of being separated from their parents for the first time. It will […]

Back to school

Our returning students were very excited in coming back to school to meet with their friends and teachers. Our teachers have planned different activities to welcome them back. Here are […]