នេះគឺជាលទ្ធផលពីការធ្វើសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារអធិការកិច្ចប្រចាំឆ្នាំសិក្សា២០១៥-២០១៦ កន្លងមកនេះ។ ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ស្ថិតិសរុបមាន២២០ សាលាចំណេះទូទៅខ្មែរឯកជនផ្នែកបឋមសិក្សា តែក្នុងនោះមានតែសាលាបឋមសិក្សាឯកជនចំនួន៧៦ទេ ដែល ទទួលបាន លិខិតសរសើរ ពីមន្ទីរអប់រំ យុវជន និងកីឡារាជធានីភ្នំពេញ។
We are happy to share one piece of good news. Today (August 12th, 2016), M-TEL International school was awarded a Certificate of Commendation from the Ministry of Education, Youth and Sports of Cambodia for Good Management, Clean and Safe Environment and Excellent Teaching for all staff and students for the school year 2015-2016. This is the result of the annual inspection by the MOEYS. Out of 220 private elementary schools in Phnom Penh, 76 schools were awarded the Certificate of Commendation.

20160812165620172_0001 0

International Children's Day program

Today, we had two super heroes drop by our school to say “Hello” to our students as part of our International Children’s Day program. Look how excited the kids were. […]

2017 STEM Prizes

Being the 1st place in the 2017 STEM competition our students received a $1,000 gift certificate to spend on books for the school library. Thank you Monument Bookstore for your […]